Willem Hendrik Hofmans (19)

Rotterdam

Testament

Tien dagen na de dood van Catharina van Steenhoven werd Willem Hendrik 78, en weer tien dagen later, op 11 maart 1890, compareerde hij voor Dieles Johannes Schrauwen, notaris te Rotterdam, om (voor de laatste keer) zijn testament op te maken.

Uit het testament blijkt dat Willem Hendrik nu dan toch ‘met pensioen’ was: hij wordt aangeduid als particulier. Verder zien we dat de gehanteerde formuleringen nauwelijks afwijken van het huidige notariële jargon.

De belangrijkste passages uit het testament volgen hieronder:

De comparant-testateur verklaarde te herroepen en te vernietigen, alle testamenten of andere acten van uitersten wil, door hem vóór deze gepasseerd of gemaakt.
En alsnu op nieuw beschikkende, zoo gaf hij, testateur, als zijn uitdrukkelijke wil en begeerte te kennen:

a dat de teraardebestelling van zijn stoffelijk overschot, zal moeten geschieden op de Roomsch-Katholieke begraafplaats aan Crooswijk alhier, en wel in dezelfde klasse, als zulks voor zijn laatst overledene echtgenoote heeft plaats gehad.
b dat het uitvaart tot rust zijner ziel en de verdere kerkelijke diensten, mede op gelijke wijze zullen moeten plaats hebben als voor zijne laatst overledene echtgenoote.

Wijders verklaarde de testateur te legateren, vrij van het recht van successie, aan den Heer Gerardus van Muijden, zijnde een zoon van Pietertje van Muijden, het door hem testateur, natelaten gouden horloge.

En in al hetgeen de testateur verder met den dood zal ontruimen en nalaten, verklaarde hij tot zijne eenige erfgenamen te benoemen en te instituëren, zijne kinderen of derzelver afstammelingen bij plaatsvervulling, volgens de wet.

Ten slotte verklaarde de testateur, te verzoeken en te benoemen tot uitvoerder van zijnen uitersten wil, bezorger zijner begrafenis en beredderaar zijner nalatenschap, zijnen schoonzoon den Heer Christianus Hendricus Krebbers, aan hem in die betrekking gevende en verleenende, alzoodanige last, macht en gezag, als daarvan volgens de wet toekomt en gegeven kan worden, speciaal de macht van inbezitneming zijner nalatenschap.

Het meest in het oog springt natuurlijk het legaat aan Gerrit van Muijden – een bepaling die mijn eerder geuite vermoeden dat Willem Hendrik de vader was van deze ‘onwettige’ zoon van zijn schoonzuster, alleen maar kan versterken.

Daarnaast vallen de expliciete wensen ten aanzien van zijn uitvaart op.

We zullen zien…

[16 en 28 december 2018]

Vervolg.

Naar Inhoud.

5 gedachten over “Willem Hendrik Hofmans (19)”

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: